Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem
Pozioma linia
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

 • Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
  • W Monitorze Polskim ogłasza się:

   1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
   2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
   3. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
   4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone, a także:
    1. uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
     1. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
     2. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
     3. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
    2. uchwały Sejmu dotyczące:
     1. regulaminu Sejmu,
     2. uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
     3. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
     4. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
     5. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
     6. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
    3. uchwały Senatu dotyczące:
     1. regulaminu Senatu,
     2. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
    4. akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
     1. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
     2. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
     3. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
     4. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
     5. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
     6. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
     7. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
     8. powoływania sędziów,
     9. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
     10. mianowania na stopień generała i równorzędny,
     11. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    5. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    6. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, również inne uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. W Monitorze Polskim ogłasza się także inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.Ostatnio opublikowane akty prawne:
PozycjaTytułData ogłoszeniaPliki
934 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2014 pozycja 934 (978,1 kB)
933 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-10-21 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2014 pozycja 933 (2,4 MB)
932 Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski 2014-10-21 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2014 pozycja 932 (734,3 kB)
931 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. 2014-10-20 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2014 pozycja 931 (742,9 kB)
930 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r. 2014-10-20 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2014 pozycja 930 (745,2 kB)
Zobacz więcej >