Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-224

< Pozycje nr 151 - 200


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
224 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 224 (224,3 kB) 2017-02-24
223 Postanowienie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 223 (226,6 kB) 2017-02-24
222 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 222 (228,6 kB) 2017-02-24
221 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 221 (229,5 kB) 2017-02-24
220 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 220 (227,5 kB) 2017-02-24
219 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 219 (227,4 kB) 2017-02-24
218 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 218 (233,7 kB) 2017-02-23
217 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 217 (229,0 kB) 2017-02-23
216 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 216 (229,1 kB) 2017-02-23
215 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 215 (230,0 kB) 2017-02-23
214 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 214 (228,5 kB) 2017-02-23
213 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 213 (231,7 kB) 2017-02-23
212 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 212 (226,1 kB) 2017-02-21
211 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017–2026 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 211 (231,4 kB) 2017-02-20
210 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 210 (226,3 kB) 2017-02-20
209 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 209 (258,7 kB) 2017-02-20
208 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 208 (227,6 kB) 2017-02-20
207 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 207 (229,7 kB) 2017-02-20
206 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 206 (225,1 kB) 2017-02-17
205 Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 205 (223,7 kB) 2017-02-17
204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 204 (222,3 kB) 2017-02-17
203 Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 203 (2,7 MB) 2017-02-17
202 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 202 (230,3 kB) 2017-02-16
201 Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 201 (334,6 kB) 2017-02-16

< Pozycje nr 151 - 200