Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

W Monitorze Polskim ogłasza się:

 1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
 2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
 3. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
 4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone, a także:
  1. uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
   1. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
   2. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
   3. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
  2. uchwały Sejmu dotyczące:
   1. regulaminu Sejmu,
   2. ruchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
   3. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
   4. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
   5. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
   6. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
  3. uchwały Senatu dotyczące:
   1. regulaminu Senatu,
   2. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
  4. akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
   1. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
   2. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
   3. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
   4. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
   5. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
   6. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
   7. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
   8. powoływania sędziów,
   9. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
   10. mianowania na stopień generała i równorzędny,
   11. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, również inne uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. W Monitorze Polskim ogłasza się także inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
996 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 115.11.2020 w sprawie nadania tytułu profesora 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099601.pdf
995 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099501.pdf
994 Zarządzenie nr 70/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad jej wydawania i wymiany 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099401.pdf
993 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 115.10.2020 w sprawie nadania tytułu profesora 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099301.pdf
992 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 115.9.2020 w sprawie nadania tytułu profesora 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099201.pdf
991 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 1130.41.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099101.pdf
990 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. nr 1130.40.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000099001.pdf
989 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2020 r. nr 1130.38.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000098901.pdf
988 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2020 r. nr 1130.37.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2020-10-22 Pobierz dokument M2020000098801.pdf
987 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2020 r. nr 110.42.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2020-10-21 Pobierz dokument M2020000098701.pdf
Zobacz więcej >